Projekt Appsök

Historik

2013 fick Bo Hamberg iden om AppSök. Bo hade just då börjat arbeta på Habilitering och Hälsas Länscenterverksamhet ”Stockholms Center för kognitivt och kommunikativt stöd” StoCKK och såg behovet av ett proffesionellt analysverktyg med tillhörande analysmetod av appar. Bo som arbetat mycket med inovativ teknikutveckling ritatde upp en tilltänkt modell och iden presenterades för ledningen på StoCKK samt dåvarande Länscenterchef. I mars 2014 fick StoCKK Habilitering och Hälsa, SLL i uppdrag dåvarande ledning inom H&H att genomföra en förstudie inom Habilitering och Hälsa, Sll om behovet fanns av ett webbbaserat beslutstöd för att hitta användbara appar i behandlingsarbetet. I förstudien genomfördes också en genomlysning av de då mest använda webbtjänster som förmedlade information om appar. I förstuden deltog 330 medarbetare inom Habilitering och Hälsa.Förstudiens resultat visade på ett stort behov av ett beslutsstöd samt att de webbplatser som undersökts inte kunde ge den information om appar som behandlare/rådgivare är i behov av i sitt behandlingsarbete. 2014 deltog Bo och Anneli Hedlund ifrån StoCKK i en innovationstävling ”nåbar för alla”utlyst av PTS (Post och Telestyrelsen).Projektet AppSök kom att bli en av vinnarna och fick ekonomiskt projektstöd på 1,7 miljoner kronor ifrån PTS. Habilitering och Hälsa ,SLL stod för resterande projektbudget. Totalt kostade projektet 4.3 miljoner kronor. Projektet har pågått ifrån februari 2015 och avslutades 30 juni 2016. Under hösten 2016 är Appsök i en driftsättningsfas då systemet trimas och justeras i den livemiljö som då också tillgängliggorts för allmänheten och behandlare.